Jak często należy wykonywać kontrole wyposażenia ochronnego maszyn?

Maszyny i urządzenia wykorzystywane w różnych procesach technologicznych realizują wiele funkcji, przy których mogą się pojawiać oddziaływania wpływające bezpośrednio na bezpieczeństwo ich obsługi oraz stwarzające zagrożenie dla osób, które znajdą się w ich pobliżu. Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy wymagają, by były one wyposażone w rozwiązania, które chronią osoby postronne przed mogącymi się pojawiać zagrożeniami m.in. porażeniem prądem, drganiami, chemikaliami, temperaturą czy kontaktem z przemieszczającymi się elementami konstrukcyjnymi. Z uwagi na znaczenie prawidłowego funkcjonowania wyposażenia ochronnego przy budowie maszyn i ich eksploatacji trzeba zwracać szczególną uwagę na działanie poszczególnych systemów. Przekonajmy się, jak często powinny one być poddawane kontroli.

Jakie są wymagania formalne co do stanu zabezpieczeń?

Wszystkie maszyny i urządzenia wprowadzane na rynek muszą spełniać wymogi obowiązujących przepisów. W grę wchodzą tu przede wszystkim regulacje europejskie oraz krajowe – w tym dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. Wśród aktów prawnych obowiązujących na terenie UE kluczowe znaczenie mają Dyrektywy UE m.in. Dyrektywa maszynowa, Dyrektywa dotycząca bezpieczeństwa produkcji, a także choćby Dyrektywa ATEX. Podstawowym dokumentem dopuszczającym sprzęt do wykorzystania jest wydawana przez producenta deklaracja zgodności, potwierdzająca, że konstrukcja odpowiada obowiązującym normom.

Kiedy należy przeprowadzać kontrole zabezpieczeń?

Częstotliwość kontroli elementów zabezpieczających nie jest dokładnie określona w przepisach, o ile w grę nie wchodzą maszyny i urządzenia objęte dozorem technicznym UDT i TDT. Sprawdzenie prawidłowego działania poszczególnych elementów ochronnych musi się jednak odbywać w zgodzie z zapisami znajdującymi się w dokumentacji techniczno-ruchowej sporządzonej przez producenta. Zawiera ona dokładne wskazówki zarówno co do zakresu niezbędnych działań, jak i wskazuje na czas, w którym powinny zostać przeprowadzone. Nierzadko określa również wymagane przy podejmowanych czynnościach kompetencje i uprawnienia.